Program Můj PVS
(Můj Portál veřejné správy)

pro tvorbu Evidenčního listu důchodového pojištění (ELDP)
pro Českou správu sociálního zabezpečení,
jeho export ve formátu XML
a odeslání přes portál veřejné správy (PVS).

Popis programu

Program Můj PVS je určen pro odesílání dat na Portál veřejné správy. V současné době zpracovává podání Evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP).

Jedna z podporovaných importních vazeb je na ESO 9 PAM (mzdový systém od společnosti PVT ESO, spol. s r.o.)

Použití programu při vazbě na ESO 9

Vyřídíte si podpisový klíč ČSSZ, zaregistrujete se na PVS. Viz následující kapitola „Organizační požadavky“ a dokument „Můj PVS – Komunikace s OSSZ“.

Program Můj PVS nainstalujete na počítač mzdové účetní. Nastavíte jeho parametry.

Spustíte ESO 9 PAM, vyvoláte činnost „Příprava pro RELDP“, činnost 1.1.6.4 nebo jiná podle vašeho nastavení.

Nad pracovními vztahy vytvoříte požadované evidenční listy – za loňský nebo aktuální rok

Přejdete do zobrazení evidenčních listů, zkontrolujete je vizuálně i funkcí Kontrola.

Správné listy uvedete tlačítkem Zvyš stav do stavu připraveno pro XML.

Tlačítkem El. podání vyvoláte externí program Můj PVS. Program načte pouze evidenční listy ve stavu „připraveno pro XML“. Zobrazí se dialog programu Můj PVS.

Tím dávku odešlete na PVS. Přitom program Můj PVS data zašifruje a podepíše vaším klíčem. V tomto okamžiku musíte mít aktivní připojení na internet. (Případně můžete dávku pouze nahrát na disketu či CD a předat na ČSSZ)

Téměř ihned po odeslání na PVS program zobrazí výsledek kontroly dat na ČSSZ. V případě vrácené chyby je musíte opravit a odeslat znovu.

V případě úspěšného podání vám přijde e-mail se seznamem úspěšně podaných zaměstnanců a (pokud používáte podpisový klíč ČSSZ) „Doplnění podání“, které vytisknete a pošlete poštou na ČSSZ.

Po úspěšném podání můžete vytisknout formuláře evidenčních listů pro zaměstnance a zaměstnavatele. Tisknout můžete z ESO 9.

Organizační požadavky na provozující organizaci

Základní předpoklady pro elektronické předávání ELDP:

Body 1.-4. platí pro předávání dat na disketě či CD.

Body 1.-5. platí v případě předávání dat přes PVS.

1.      organizace pověřila pracovníka pro předávání ELDP

2.      organizace má k dispozici mzdový systém umožňující vytvoření datové věty (= Můj PVS)

3.      pověřený pracovník vlastní prostředky pro elektronické podepisování (kvalifikovaný certifikát, podpisový klíč ČSSZ)

4.      pověřený pracovník je zaregistrován na příslušné správě sociálního zabezpečení

5.      v případě předávání přes PVS :

·         pověřený pracovník je zaregistrován na PVS

·         mzdový systém umožňuje komunikaci s PVS  (= program Můj PVS)

·         organizace je připojena na Internet

Jsou-li splněny všechny výše uvedené předpoklady, může pověřený pracovník předávat ELDP elektronicky.

Technické požadavky na provoz programu

K provozu programu Můj PVS je nutná alespoň jedna stanice s některým z operačních systémů Windows 98 / ME / 2000 / XP. Nelze provozovat na Windows 95.

V případě podávání přes PVS musíte mít připojení na internet.

Program je vytvořen v prostředí Microsoft Visual Basic .NET, při instalaci se na počítač nainstaluje i „Microsoft .NET Framework verze 1.1“, nutný pro běh .NET aplikací.

Objednání programu

Na níže uvedené adrese, e-mailu nebo telefonním čísle můžete objednat CD s demo verzí.

Demo verze umožňuje načtení a kontrolu dat, jejich odeslání na testovací PVS. Neumožňuje podání na ostrý PVS ani vytvoření exportního souboru pro podání na disketě.

Při objednání plné verze dostanete i fakturu. Po zaplacení faktury dostanete e-mailem nebo poštou licenční klíč k programu. Po jeho instalaci se program stává plnou verzí.