Předchozí změny, verze 1.1

Viz změny v nej novějších verzích

Verze 1.1.22

Při přepínání mezi seznam a formulářem ELDP se nepřekreslil průběh pojištění (zůstal od předchozího zaměstnance) - opraveno.

Verze 1.1.21

Upraven import z textového souboru do ELDP. V některých případech se nesprávně zpracovával vstupní řádek.

Verze 1.1.20

Doplněn import z textu do ELDP, podobně jako již dříve do Přihlášek Ve své mzdové evidenci si můžete nadefinovat výstupní textový soubor, podle něj je nutno nastavit importní konfiguraci a pak můžete spouštět import.

Ve formulářích Doplnění podání změněn text "ve smyslu § 19 odst. 1 zák. č. 71/1967 Sb." za "ve smyslu § 37 odst. 4 zák. č. 500/2004 Sb.", který platí od 1.1.2006. Nový formulář by vám měl přicházet jako příloha mailů z ČSSZ. Lhůta pro odeslání doplnění podání se prodlužuje ze 3 na 5 dnů.

Verze 1.1.19

ELDP : 

Ostatní :

Tip pro import ELDP z ESO 8 (případně i jiný import) :

Verze 1.1.18

Doplněna možnost nastavení jiného datového adresáře - například na serveru nebo při práci s více firmami na jednom počítači.

Funkce Podání / Ověření nastavení certifikátů pro podávání netestuje služby, které nejsou povoleny.

Verze 1.1.17

Kontroly dávek :

V nástrojové liště programu doplněno tlačítko na kontrolu celé dávky. Dříve šlo vyvolat jen z menu Akce.

Doplněno chybové hlášení, pokud odesíláte podání a není zaškrtnuta a vyplněna oprávněná osoba v nastavení uživatele.

Při importu z textu je datum s hodnotou "00.00.00", "000000" a "  .  .  " považováno za nevyplněné, import neskončí chybou. Při spuštění importu z textu se nabízí jen tlačítko pro spuštění vybraného předpisu. Operace s předpisy jsou povoleny jen v nastavení importu.

Doplněn parametr programu do záložky Ostatní - "Chyby ukládat i v XML tvaru - do historie dávky." Pro testovací účely a pro případy změny struktury zprávy. Další parametr "Kódovat heslo PVS" umožňuje vypnout přenos kódovaného hesla, standardně se přenáší kódované.

Do historie dávky doplněn záznam "Potvrzení úspěšného podání" ve formátu XML. Je zde uložena zpráva z ČSSZ včetně signatury.

Verze 1.1.16

Doplněno zobrazení seznamu v Přihláškách. Budete mít mnohem lepší přehled o datech. Můžete si zobrazit přehled listů, můžete přepínat mezi zobrazením formuláře a seznamem.

Doplněna práce se značkou v Přihláškách. Můžete rušit záznamy s nastavenou značkou, filtrovat podle značky, tisknout jen záznamy se značkou.

Doplněna kopie listů přihlášek do jiné dávky. Lze kopírovat jeden, vyfiltrované a označené.

Před tiskem z formuláře můžete zvolit tisk podle filtru v dávce. V přihláškách navíc i tisk podle značek.

Doplněn import z textového souboru pro formát v pevné délce.

Doplněn parametr programu : Při ručním založení nové přihlášky naplnit Druh činnosti. Standardně 0-první prac.poměr. Pro studenty můžete nastavit druh Z.

Při ručním založení nové přihlášky se položky Pohlaví, Stav a Místo činnosti vyplní prázdnou hodnotou - ve většině typů nejsou povinné.

Před podepisováním doplněn test, zda klientský certifikát obsahuje soukromý klíč a varování, že jej nebude možno použít pro podpis. Do menu podání doplněno "Ověření nastavení certifikátů". Provede test nastavení identifikátorů PVS, podpisového klíče, jeho použitelnosti a existenci šifrovacího certifikátu. Stejný test probíhá při podání na PVS.

Upraveno třídění v dávkách přihlášek i evidenčních listů na české (v zobrazení i tisku).

Opravena situace, kdy nešlo uzavřít formulář.

Zjednodušeno číslování verzí.

Verze 1.1.0.15

Rozšířen import z textového souboru :

Akce / Hromadné naplnění nad formulářem Přihlášek - doplněna hromadná změna typu záznamů (přihlášky, odhlášky,...) a obecný nástroj na Naplnění jakékoli položky.

ELDP - ve vynětí použit název položky Druh místo dřívější Kód (ve formuláři a sestavách). 

Verze 1.1.0.14

Doplněn import z textu do Přihlášek. Ve své evidenci pracovníků nebo studentů si můžete nadefinovat výstupní soubor, podle něj je nutno nastavit importní konfiguraci a pak můžete spouštět import. Kromě základních vlastností importu můžete definovat pořadí položek a dokonce i konverzi vašich číselníkových hodnot na standardní kódy předepsané ČSSZ.

Do číselníku států je doplněna prázdná hodnota. Umožní se tím výmaz hodnoty a zároveň se správně zobrazuje při nevyplněném státu.

Verze 1.1.0.13

Důsledně používán název šifrovacího certifikátu z parametrů jednotlivých služeb. Rozšířena a upřesněna hlášení při neexistenci souboru šifrovacího certifikátu.

V kontrole přihlášek se rozlišují i malá a velká písmena v kódech číselníkových položek. Dříve malá písmena prošla kontrolou, ale ČSSZ neakceptuje malá písmena například v kódu států.

ESO 9 - doplněn popis pro ruční změnu stavu dávky.

ESO 8 - při importu se státní občanství převádí na velká písmena.

Verze 1.1.0.12

Do filtru obou formulářů doplněna volba "neukončený prac. poměr". Například po importu všech ELDP z ESO8, volbě tohoto filtru a pomocí "Data / Zrušit listy podle nastaveného filtru" vám zůstanou pouze záznamy s ukončeným prac. poměrem.

V Nastavení / Parametry programu / Ostatní doplněna možnost zvolit pro setřídění seznamu dávek způsob vzestupně / sestupně. Můžete tak například při setřídění podle "data založení - sestupně" způsobit, že nejnovější dávka je první nahoře.

ESO 8 - Do výběru sestavy pro přihlášky z ESO8 rozšířena maska pro výběr souboru na EXP a TXT.

Verze 1.1.0.11

Po ručním pořízení nové dávky se správně aktualizuje počet záznamů v seznamu dávek (nezůstává nula).

Ve formulářové sestavě přihlášek upravena šířka některých názvů položek, aby se správně tiskly i do formátu DOC. Mírně zkrácena délka sestavy.

Doplněna zkrácená formulářová sestava přihlášek. Neobsahuje informace cizinců a tím se vejde na půl strany.

Před tiskem přímo ve formuláři bylo doplněno uložení změněných položek, aby se vytiskly i nové hodnoty.

Doplněno uložení i poslední změněné položky, i v situaci, kdy ji před uzavřením formuláře neopustíte.

Opraveno naplnění zaměstnavatele do dávky přihlášek. Při vyvolání se naplní okres z právě otevřeného záznamu formuláře (nabízel se okres 110). 

Verze 1.1.0.10

V přihláškách doplněna kontrola maximální povolené délky položek. Projeví se nejčastěji u Místa narození, které má povolenu délku 20.

Verze 1.1.0.9

Oprava dialogu "El. podání" z ESO 9. V případě úspěšného podání lze řádně dokončit dialog.

Při importu PRIHL z ESO 8 doplněno použití nastaveného desetinného oddělovače čísel (například desetinné tečky), místo dřívější napevno použité standardní desetinné čárky. Řeší se tím chyba importu "Input string was not a correct format". 

Formulář PRIHL - opraveno hledání podle osobního čísla.

Verze 1.1.0.8

Při importu z ESO 8 doplněno převedení pohlaví 6 - důch.ž./v. na 2 - ženatý(vdaná).

Verze 1.1.0.7

Při importu z ESO 8 se státní občanství CR (stejně jako ČR) převádí na CZ.

Tlačítko "Přenes do dávky" v osobních údajích přenáší do dávky přihlášek všechny své údaje.

Oprava importu z ESO 8. Od verze 1.1.0.5 se při nevyplnění cesty k sestavě z Personalistiky projevila při importu chyba "Cesta nemá platný tvar" nebo "The path is not of a legal form". Opraveno.

Verze 1.1.0.6

Opraveno chybné odesílání na testovací PVS místo na ostrý PVS - projevilo se jako chyba 1046. Pokud jste v demoverzi (v programu bez licenčního souboru) uložili Nastavení / Parametry komunikace, nastavilo se do parametrů přenosu spojení na testovací PVS. A toto se nezměnilo ani při doplnění licence a přechodu na ostrou verzi programu - podání odcházelo na testovací PVS (https://bezpecne.dev.gov.cz  místo na správné https://bezpecne.podani.gov.cz) . 

Do popisu importu PRIHL z ESO 8 doplněn detailní popis položek importní sestavy.

Doplněn popis nastavení pro import z ESO 9 při chybě "SELECT permission denied on object QPVSRELDP" nebo "QPVSREGISTR".

Verze 1.1.0.5

Doplněna formulářová sestava Přihlášek. Je určena pro případné založení u zaměstnavatele. Není určena pro předávání ČSSZ. Lze ji vyvolat ze seznam dávek a formuláře PRIHL.

Před tiskem přehledových a formulářových sestav se program ptá na setřídění a typ výstupu.

V přehledové sestavě přihlášek místo číselného typu akce doplněn textový popis.

Pro import z ESO 8 :

Verze 1.1.0.4

Doplněn formulář pro Výběr používaných států. Můžete určit, které státy používáte a mají se zobrazovat v rozbalovacím seznamu ve formuláři Přihlášek. Pokud výběr neprovedete, bude se nabízet všech 233 států.

Zpřístupněno  Rozdělení dávkySpojení dávek  pro Přihlášky. Doplněna přehledová sestava přihlášek.

Formulář Přihlášek :

Doplněny další kontroly Přihlášek. 

Upraven způsob zpracování chyb podání. Pro více chyb u jednoho záznamu zpřehledněn výpis.

Oprava překreslení správného počtu záznamů v dávce při spojení dávek a při kopii opravného listu ELDP do dávky.

Při kopii a přejmenování dávky se nabízí název původní dávky, můžete jej jen upravit.

Verze 1.1.0.3

Doplněna a rozšířena nápověda s ohledem na PRIHL. Aktualizovány manuály pro všechny typy importů.

Instalace aktualizace provedena pomocí samorozbalovacího archívu.

Upřesněna informace o probíhající akci při podání na PVS (podání, dotaz na výsledek, potvrzení přijetí). Doplněn popis průběhu podání přes PVS, a zapojen na tlačítko Nápověda ve formuláři pro podávání.

Změněn název stavu přenosu "Odesláno" na přesnější "Čeká na vyhodnocení". Změněn název stavu dávky "Přeneseno" na výstižnější "Úspěšně podáno".

Doplněn Přesun dávky z ostrých dat do demo dat a zpět.

Seznam dávek se při startu programu setřídí podle data založení (vzestupně),  v parametrech lze nastavit jiné setřídění. Do seznamu dávek doplněn sloupec "Identifikátor podání na PVS". 

Oprava přejmenování a kopie dávky typu PRIHL.

Pro import z ESO 9 : Pro firmy s více pobočkami doplněn mechanismus pro úpravu firemních údajů, bez potřeby měnit nastavení adresy firmy v datech ESO 9.

Pro ESO 8 : průvodce nastavením importu může po dokončení pokračovat v nastavení další služby.

Verze 1.1.0.2 - PRIHL

Zařazena služba PRIHL - Přihlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění, odhlášky. Zároveň umožněn hromadný sběr dat pro registr pojištěnců v červenci 2005. Viz přechod na verzi 1.1 PRIHL

Program od této verze pracuje s dávkami obou typů. V zobrazení seznamu dávek doplněn sloupec s hodnotami ELDP nebo PRIHL. Ve stavovém řádku programu se zobrazují aktivní služby. Akce nad určitým řádkem seznamu se řídí podle jeho typu.

Do Nastavení / Registrace doplněn Stát a Stát, který vydal IČ. V nastavení uživatele doplněna role pro PRIHL. Doplněno Nastavení služby PRIHL (variabilní symbol a okres). Do parametrů programu doplněno nastavení pro formulář PRIHL. Doplněno zobrazení číselníků pro PRIHL.

Při zakládání nové dávky (prázdné, importem z XML, importem z ESO8) doplněn výběr služby, pro kterou chcete dávku založit.

Doplněn formulář PRIHL. Kontrolní funkce nad ním a související akce. Tisk doplnění podání pro PRIHL.

Pokud nemáte dokoupenu licenci na PRIHL (a máte jen původní na ELDP), není služba PRIHL v ostrém režimu programu aktivní. Pokud si ji chcete vyzkoušet, přepněte se do nového Demorežimu. V něm jsou přístupné obě služby, zobrazují se pouze demo dávky, podávaná data se posílají na testovací PVS - je to simulace demoverze pro uživatele ostré verze. Pokud nemáte žádnou licenci, pracuje program pouze jako Demoverze.

Při ručním přihlášení uživatele doplněna volba "Přihlásit uživatele z Windows". Upraveno zjišťování přihlášeného uživatele na Windows 98, tak aby se použilo automatické přihlášení - a uživatel se nemusel vždy přihlašovat.

Rozšíření o službu PRIHL lze dokoupit jako upgrade programu.

Viz změny ve verzích 1.0.0.24 - 1.0.0.3