Postup pověřeného pracovníka při registraci

Postup pověřeného pracovníka sestává z těchto kroků :

Činnosti před registrací na SSZ

Podle toho, jestli chcete používat podpisový klíč ČSSZ nebo kvalifikovaný certifikát, zvolte následující postup.

Vyhotovení žádosti o podpisový klíč ČSSZ

Vyhotovení žádosti o podpisový klíč ČSSZ a její uložení na disketu.

Pověřený pracovník vytvoří (prostřednictvím programu) žádost o podpisový klíč ČSSZ a uloží vytvořenou žádost na disketu. Program pro vytvoření žádosti s doplňujícími informacemi lze nalézt na internetu na adrese :

http://www.cssz.cz/tiskopisy/ELDP_2004/podminky_pro_org/generovani.asp

Postup viz [ 6.1   Vytvoření žádosti o podpisový klíč ČSSZ ]

Upozornění: Vytvoření žádosti o podpisový klíč ČSSZ se provádí na počítači, kde bude podpisový klíč používán. Pokud bude žádost vytvořena na jiném počítači než na tom, který bude k přenosu ELDP využíván, musí být podpisový klíč po jeho aktivaci vyexportován a přenesen na počítač, využívaný k elektronickému podání ELDP. Pokud osoba vytvářející žádost zasílá podání za více organizací, vytváří jednu žádost.

Příprava údajů z kvalifikovaného certifikátu

Pokud bude využíván kvalifikovaný certifikát při elektronické komunikaci s ČSSZ, připravení údajů z kvalifikovaného certifikátu a uložení na disketu

Pokud pověřený pracovník vlastní kvalifikovaný certifikát, který bude využíván při elektronické komunikaci s ČSSZ, postupuje podle pokynů v kapitole 6.2  
Postup pro vlastníky kvalifikovaných certifikátů .

Údaje z kvalifikovaného certifikátu umožní ČSSZ jednoznačně identifikovat zasilatele.

Příprava Oznámení o pověření

Při vyplňování tiskopisu je třeba mít k dispozici průkaz totožnosti (občanský průkaz /pas).

Pověření pracovníka(ů) – zaměstnance(ů) organizace ve věci předávání ELDP se provádí tiskopisem “Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s předkládáním evidenčních listů důchodového pojištění“ [ viz kapitola  7   Přílohy - formuláře ]

V případě, že se jedná o zaměstnance, vyplněný tiskopis „Oznámení o pověření ….“ podepisuje osoba oprávněná k jednání za organizaci a musí být opatřen razítkem organizace. Tento tiskopis předkládá pověřený pracovník při registraci na příslušné správě sociálního zabezpečení.

Jestliže za organizaci zpracovává agendu ELDP na základě jejího zmocnění jiná organizace, a to buď právnická osoba, fyzická osoba nebo OSVČ (dále jen zastupující organizace), vyplní příslušné „Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s předkládáním evidenčních listů (pro zastupující organizaci)“ [viz kapitola  7   Přílohy - formuláře ] pro svého pracovníka / pracovníky sama. Tiskopis musí být opatřen razítkem zastupující organizace a podpisem osoby oprávněné za organizaci jednat. Tento tiskopis předkládá pověřený pracovník zastupující organizace při registraci na příslušné správě sociálního zabezpečení.

Na obou výše uvedených tiskopisech v části vymezené pro identifikaci pověřeného pracovníka (rodné číslo, jméno a příjmení) je důležité uvést i e-mailovou adresu, na kterou budou zasílány informace o průběhu a výsledku zpracování každého podání.

Registrace k elektronickému podání na SSZ

Pověřený pracovník organizace se dostaví na příslušnou správu sociálního zabezpečení, ke které organizace (malá organizace), věcně a místně přísluší (§ 38 odst. 1 zák. č. 582/1991 Sb., v platném znění).

Externí pracovník (zástupce) se dostaví na správu sociálního zabezpečení, ke které věcně a místně přísluší organizace (malá organizace), ve které pracuje, popř. ke které náleží jako fyzická osoba (nemusí tedy registraci provádět na každé správě, která je ve vztahu k organizaci, za níž je vedeno účetnictví, příslušná ve smyslu cit. ust. k přebírání ELDP).

Na SSZ pověřený pracovník předloží 

Jsou-li všechny zmíněné podklady k dispozici, příslušná správa sociálního zabezpečení zaregistruje pověřeného pracovníka k elektronickému podání ELDP za organizaci, za kterou je oprávněn uskutečnit podání.

V případě, že pověřený pracovník žádá o registraci s vlastním kvalifikovaným certifikátem je zaregistrován s kvalifikovaným certifikátem i s podpisovým klíčem ČSSZ. 

SSZ eviduje tyto údaje

Na základě předložených dokladů SSZ pověřenému pracovníkovi přidělí

Po registraci na příslušné správě sociálního zabezpečení je nutné provést registraci na Portálu veřejné správy.

Zaregistrování pověřeného pracovníka na PVS je možné provést na správě sociálního zabezpečení za odborné asistence pracovníka příslušné správy sociálního zabezpečení.

Registrace na PVS

Při registrování na PVS musí být pověřený pracovník již zaregistrován na příslušné správě sociálního zabezpečení, tzn. že vlastní registrační číslo ČSSZ.

V případě, že pověřený pracovník nevyužil odborné asistence pracovníka příslušné správy provádí registraci na PVS na http://podani.gov.cz.

Postup registrace na PVS

Registrace na portálu veřejné správy probíhá podle pravidel vydaných realizátory Portálu veřejné správy na adrese: https://bezpecne.podani.gov.cz.

Portál veřejné správy umožňuje elektronické podání evidenčních listů:

za předpokladu, že pověřený pracovník je zaregistrován na příslušné správě sociálního zabezpečení i na PVS.  

Do systému Elektronická podání na PVS je možné se zaregistrovat jako Organizace nebo jako Zástupce.  

Registrace jako Organizace i jako Zástupce může proběhnout pouze jedenkrát. Ostatní pracovníci jsou již registrovaní prostřednictvím tzv. portálového účtu, který vznikl při první registraci Organizace nebo Zástupce. 

Pokud se chce registrovat Zástupce, musí být zaregistrovaná i Organizace (tzn. vytvořen portálový účet Organizace), která ho k zastupování pověří.  

Při registraci na PVS nastávají tyto varianty ve vztahu pověřeného pracovníka k organizaci. Pověřeným pracovníkem může být:  

Pověřený pracovník registrací na PVS získá identifikační číslo PVS (uživatelský identifikátor PVS) a heslo (pověřený pracovník si toto heslo volí při registraci). Oba údaje se uvádí při každém elektronickém podání přes PVS. 

Po registraci se musí přístup na PVS aktivovat prvním přihlášením - poté je možno tento účet používat.

Aktivace podpisového klíče ČSSZ

Provádíte jen v případě, že nepoužíváte kvalifikovaný certifikát. 

Podpisový klíč ČSSZ, který pověřený pracovník obdrží při registraci na příslušné správě sociálního zabezpečení po předložení vytvořené žádosti, musí být aktivován na osobním počítači, na kterém byla vytvářena žádost o tento podpisový klíč.

[ viz kapitola  6.3   Postup instalace podpisového klíče ČSSZ

Pokud je nutné podpisový klíč ČSSZ využívat na jiném počítači, je umožněn jeho export.  

[ viz kapitola  6.4   Export podpisového klíče ČSSZ ]

Ověření funkčnosti podpisového klíče

Po instalaci certifikátu je nutné provést export certifikátu do souboru PFX. 

Tím si navíc certifikát zazálohujete a budete jej moci obnovit při přechodu na jiný počítač nebo po reinstalaci počítače.

Pokud certifikát nelze exportovat, znamená to, že není správně nainstalován a není použitelný pro podepisování.